Termos e condicións
do sitio web

 1. Información legal e aceptación.


As presentes disposicións regulan o uso do servizo web (en diante, a "Web") que a FUNDACIÓN MOP - THE MOP FOUNDATION, (en diante, FUNDACIÓN MOP) pon ao dispor dos usuarios da internet. FUNDACIÓN MOP ten o seu domicilio social en Cantón Grande nº 4, 15003 - A Coruña e número de C.I.F. G- 10.555.431.


A utilización do Sitio web atribúe a condición de usuario do Sitio web (en diante, o "Usuario") e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. A prestación do servizo do Sitio web ten unha duración limitada ao momento en que o Usuario se atope conectado ao Sitio web ou a algún dos servizos que se prestan a través do mesmo. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, xa que as condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.


 2. Obxecto.


As presentes disposicións teñen por obxecto regular o uso que os Usuarios poden facer do sitio web da exposición Helmut Newton Fact & Fiction actualmente situado na URL https://www.meisel93-coruña.com, sen prexuízo de que determinados servizos ou contidos do sitio web estean sometidos ás súas propias condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúen, completan e/o modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptados polo Usuario antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente.


3. Acceso.


O acceso e utilización do Sitio web ten carácter gratuíto para os Usuarios (salvo o custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos Usuarios) e non esixe o rexistro previo do Usuario con carácter xeral. Con todo, o acceso e uso de determinadas informacións e servizos ofrecidos a través do Sitio web só poderá realizarse previo rexistro do Usuario.


No caso do rexistro do Usuario mediante identificadores e contrasinais, tanto o identificador como o contrasinal pertencerán exclusivamente á persoa á que se lle outorguen. O Usuario será o único responsable de manter tanto o identificador como o contrasinal na máis estrita e absoluta confidencialidade, asumindo, por tanto, cuantos danos ou consecuencias de todo tipo derívense do quebrantamento ou revelación do secreto.4. Propiedade intelectual e industrial.


Todos os contidos do Sitio web, entendendo por tales, a título meramente enunciativo, os textos, fotografías, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico, códigos fonte, estruturas de navegación e demais servizos ou produtos telemáticos incluídos no Sitio web (en diante, os "Contidos") son propiedade exclusiva de FUNDACIÓN MOP ou de terceiros, e non poden entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación recoñecidos pola normativa vixente en materia de propiedade intelectual sobre os mesmos, polo que o Usuario comprométese a non vulnerar ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial, quedando expresamente prohibida a súa reprodución total ou parcial, comunicación pública, distribución ou calquera outra forma de explotación, salvo consentimento expreso e por escrito de FUNDACIÓN MOP. O Usuario comprométese a utilizar esta información e servizos exclusivamente para as súas propias necesidades e a non realizar directa ou indirectamente unha explotación comercial dos servizos aos que ten acceso ou dos resultados obtidos a través da utilización do Sitio web, salvo consentimento expreso de FUNDACIÓN MOP. O Usuario comprométese a non utilizar as facilidades e capacidades do Sitio web para realizar ou suxerir actividades prohibidas pola lei ou para tentar atraer aos Usuarios a outros servizos da competencia.


As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son propiedade de FUNDACIÓN MOP ou de terceiros, e están protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade industrial, sen que poida entenderse que o acceso ao Sitio web atribúe algún dereito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/o signos distintivos.


5. Condicións xerais de uso.


5.1 Xeneralidades


O Usuario comprométese a facer un uso correcto do Sitio web de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal e responderá fronte a FUNDACIÓN MOP ou fronte a terceiros de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.


FUNDACIÓN MOP resérvase o dereito para bloquear o acceso dos Usuarios que utilicen o Sitio web de forma contraria á Lei ou ás condicións do presente Aviso Legal, podendo cancelar ou bloquear, segundo o caso, o identificador e o contrasinal dos Usuarios rexistrados.


Queda expresamente prohibido o uso do Sitio web con fins lesivos de bens ou intereses de FUNDACIÓN MOP ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de FUNDACIÓN MOP ou de terceiros.


5.2 Contidos


O Usuario comprométese a utilizar os contidos de conformidade coa Lei e o presente Aviso Legal, así como coas demais condicións, regulamentos e instrucións que resulten de aplicación de conformidade co disposto na cláusula 2. A título meramente enunciativo, o usuario, #de acordo con a lexislación vixente, deberá absterse de:


- Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición, comunicar publicamente, transformar ou modificar os Contidos salvo nos casos autorizados na lei ou expresamente consentidos por FUNDACIÓN MOP ou por quen ostente a titularidade dos dereitos de explotación no seu caso.


- Reproducir ou copiar para uso privado os Contidos que teñan a consideración de Software ou Base de Datos de conformidade coa lexislación vixente en materia de propiedade intelectual, así como a súa comunicación pública ou posta ao dispor de terceiros cando estes actos impliquen necesariamente a reprodución por parte do Usuario ou dun terceiro.


- Extraer e/o reutilizar a totalidade ou unha parte substancial dos Contidos do Sitio web e das bases de datos que FUNDACIÓN MOP pon ao dispor dos Usuarios.


5.3 Formularios de recollida de datos.


Sen prexuízo do disposto na cláusula 7 do presente Aviso Legal, así como nas políticas de privacidade accesibles desde o Sitio web e que resulten de aplicación en cada momento, a utilización de certos servizos ou solicitudes dirixidas a FUNDACIÓN MOP están condicionadas ao previo enchemento do rexistro de Usuario.


Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web para os efectos anteriores ou calquera outros deberá ser veraz. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá a información facilitada á FUNDACIÓN MOP perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, á situación real do Usuario. En todo caso, o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause á FUNDACIÓN MOP ou a terceiros pola información que facilite. 


5.4 Introdución de ligazóns ao Sitio web.


Os usuarios da internet que desexen introducir ligazóns desde as súas propias páxinas web ao Sitio web deberán cumprir coas condicións que se detallan a continuación, sen que o descoñecemento das mesmas evite as responsabilidades derivadas da Lei.


Poderase enlazar con calquera páxina web fóra daquelas que incorporen datos de carácter persoal, bases de datos ou outra información suxeita á normativa de protección de datos, pero non se poderá reproducir de ningunha maneira (ligazóns en liña, copia de textos, gráficos, etc.).


Queda prohibido en todo caso, #de acordo con a lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan ao Sitio web ou permitan a visualización dos Contidos a través de direccións da internet distintas ás do Sitio web e, en todo caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos ao Sitio web de forma que (i) produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nos Usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou Contidos; (ii) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (iii) sirva para aproveitar a reputación da marca e o prestixio de FUNDACIÓN MOP; (iv) de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.


A páxina que introduce a ligazón non poderá realizar ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre FUNDACIÓN MOP, os seus socios, empregados ou clientes ou sobre a calidade dos servizos que presta.


En ningún caso, expresarase na páxina onde se sitúe a ligazón que FUNDACIÓN MOP prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.


Queda prohibida a utilización de calquera palabra, gráfico ou marca mixta ou calquera outro signo distintivo de FUNDACIÓN MOP dentro da páxina web.


6. Exclusión de responsabilidade.


6.1 Información.


O acceso á Web non implica a obrigación por parte da FUNDACIÓN MOP de comprobar a veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, exhaustividad e actualidade da información fornecida a través da mesma.


 A FUNDACIÓN MOP non se responsabiliza das decisións tomadas a partir da información fornecida na Web nin dos danos e prexuízos producidos no usuario ou terceiros con motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida na Web.


6.2 Calidade do servizo.


O acceso ao Sitio web non implica a obrigación por parte de FUNDACIÓN MOP de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.


A FUNDACIÓN MOP non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos Usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo da Web.


6.3 Dispoñibilidade do servizo.


O acceso á Web require de servizos e subministracións de terceiros, incluído o transporte a través de redes de telecomunicacións cuxa finalidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde á FUNDACIÓN MOP. Por conseguinte, os servizos prestados a través da web poden ser suspendidos, cancelados ou resultar inaccesibles, con carácter previo ou simultáneo á prestación do servizo da web.


A FUNDACIÓN MOP non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da Web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.


A FUNDACIÓN MOP poderá realizar as modificacións que considere oportunas na Web, podendo incluír servizos e contidos adicionais aos actuais ou, no seu caso, eliminalos. A FUNDACIÓN MOP poderá modificar a Web sempre que o considere oportuno e poderá bloquear o acceso a todos ou parte dos Usuarios da Web para realizar as modificacións ou reparacións que considere necesarias en cada momento. En ningún caso a FUNDACIÓN MOP será responsable do inadecuado funcionamento do sistema se iso obedece a unha defectuosa configuración do equipo do Usuario ou á súa insuficiente capacidade para soportar os sistemas informáticos imprescindibles para facer uso do servizo.


6.4 Contidos e servizos enlazados a través do Sitio web.


O servizo de acceso ao Sitio web inclúe dispositivos técnicos de ligazón, directorios e mesmo ferramentas de procura que permiten ao usuario acceder a outras páxinas e portais da internet (en diante, "Sitios Enlazados"). Nestes casos, FUNDACIÓN MOP actúa como prestador de servizos de intermediación de conformidade co artigo 17 da Lei 34/2002, do 12 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI) e só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida.


No caso de que o Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contidos ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos, inmorais ou inadecuados poderá comunicarllo á FUNDACIÓN MOP, sen que en ningún caso esta comunicación conleve a obrigación de retirar a correspondente ligazón. En ningún caso a existencia de Sitios Enlazados debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de FUNDACIÓN MOP coas manifestacións, contidos ou servizos provistos.


A FUNDACIÓN MOP non coñece os contidos e servizos dos Sitios Enlazados e por tanto non se fai responsable polos danos producidos pola ilicitud, falta de calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/o servizos dos Sitios Enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable á FUNDACIÓN MOP.


7. Protección de datos persoais.


O tratamento dos datos persoais do Usuario rexerase #de acordo con o establecido na política de privacidade de FUNDACIÓN MOP, á que pode acceder aquí: POLÍTICA DE PRIVACIDADE


8. Lexislación.


O presente Aviso Legal réxese pola lexislación española.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para analizar as súas preferencias e hábitos de navegación.

Configuración de cookies